Domov pro seniory/nesoběstační klienti

Jednou ze služeb, kterou Vila Vančurova poskytuje, je pobytová služba domova pro seniory vyžadující 24hodinovou péči. Tuto službu jsme otevřeli 3. 2. 2014.

Komu je služba určena

 1. Seniorům starším 65 let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby
 2. Seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb
 3. Seniorům, kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu

 

Komu služba není určena

 1. Seniorům s potřebou stálé lékařské péče
 2. Seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 3. Seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, jejichž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu
 4. Seniorům s formou demence, která vylučuje pobyt na otevřeném oddělení
 5. Seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu
 6. Seniorům s infekční a parazitární chorobou všech druhů a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem nákazy
 7. Seniorům s tuberkulózou (s výjimkou stadií PIII. a MIII. a dalších stabilizovaných a inaktivních forem)
 8. Seniorům s pohlavní chorobou v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení

Cíle a principy sociální služby (v souladu s cílovou skupinou)

Našim hlavním cílem je poskytovat podporu a pomoc stárnoucímu člověku a jeho blízkým. Péče v našem centru bude založena především na podpoře soběstačnosti a respektování člověka jako jedinečné lidské bytosti s různorodými potřebami. Důležitá je pro nás také spolupráce s rodinou. Budeme se snažit maximálně respektovat přání klienta a jeho blízkých.

Vila Vančurova o.p.s. by se měla stát otevřeným, živým, veřejně přístupným prostorem. Rádi bychom vybudovali přívětivé a klidné místo, kde se budou přirozeně setkávat a prolínat všechny generace. Budeme usilovat o to, aby prostředí bylo bezpečné, laskavé a vlídné.

Principy sociální služby Domova pro seniory

Každý klient je respektován jako jedinečná lidská bytost s právem na důstojnost, osobní autonomii, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání. Je respektována potřeba soukromí a zachování intimity klientů.  Komplex nabízených služeb přispívá ke kvalitě prožitému závěru života.

Poskytované služby a péče se zaměřují na podporu a zachování soběstačnosti klienta a je-li možno, i na zvýšení zbývajících schopností sebeobsluhy. Služby jsou poskytovány v přátelském prostředí a atmosféře. Ačkoliv pro některé klienty nemůžeme nahradit jejich vlastní domov, usilujeme o to být alespoň "ten druhý nejlepší".

Domov pro seniory vytvářejí lidé - zaměstnanci, dobrovolníci a všichni ostatní, kteří jsou ochotni pomoci nebo přispět Domovu i sebemenší maličkostí. Jimi sdílené hodnoty zajišťují, že se "šance pro důstojné stáří" nestane jenom prázdným pojmem.

Ubytování pro klienty

Byty pro seniory vyžadující 24hodinovou péči mají kapacitu 46 lůžek a jsou situovány do 1. až 4. patra budovy. Celý objekt je řešen důsledně bezbariérově. K dispozici jsou zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, přičemž koupelna a WC jsou zpravidla jejich součástí, případně se nacházejí v bezprostřední blízkosti pokojů. Vícelůžkové ložnice budou mít pro zachování intimity u lůžek závěsy či mobilní skládací paravány, ve vybavení pokojů, koupelen a toalet jsou samozřejmostí madla, polohovací stolky, polohovací lůžka apod. Vše tak, aby veškeré zařízení působilo co nejvíce "domácím dojmem".

Ve 3. patře je prostorná, jihozápadně orientovaná denní místnost. Ta bude mít díky unikátnímu architektonickému řešení téměř atributy zimní zahrady. V tomto patře je umístěno i balneo - lázně s dobovými prvky, které by měly klientům navodit prvorepublikovou atmosféru.

Ve sníženém přízemí je umístěno rehabilitační a wellness centrum, jehož služby mohou využívat jak klienti, tak veřejnost. Toto místo bude inspirováno potřebami seniorů.

Nabídka služeb

V Domově pro seniory je zajištěno celodenní stravování v podobě tří hlavních jídel, dopolední a odpolední svačinky, případně druhé večeře pro diabetiky. Klienti mají na výběr ze dvou nabídek obědů. Klienti se mohou ze stravy odhlásit. Při odhlašování se řídí vnitřními pravidly Domova. Klientům se připravuje strava racionální, žlučníková či diabetická, dle doporučení lékaře.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při zachování soběstačnosti). Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zdravotní péči v domově zajišťuje plně kvalifikovaný personál sestavený z odborných zdravotnických zaměstnanců. Zdravotní péči zajišťujeme v nezbytném rozsahu (např. převazy, aplikace léků apod.). V případě potřeby zajistíme vyšetření ve zdravotnickém zařízení nebo jiné odborné ambulanci. Ošetřovatelskou péči poskytují v Domově pro seniory pracovníci v sociálních službách. Jejich pracovní činnosti jsou zaměřeny jak na základní péči o seniory, tak na zajištění ošetřovatelské dokumentace. Základem kvalitní péče poskytované v našem domově je individuální přístup ke klientům, postavený na dlouhodobě a pravidelně poskytovaných doplňkových službách. Našim hlavním cílem je poskytovat podporu a pomoc stárnoucímu člověku a jeho blízkým. Péče v našem centru je založena především na podpoře soběstačnosti a respektování člověka jako jedinečné lidské bytosti s různorodými potřebami.

Důležitá je pro nás i spolupráce s rodinou. Maximálně se snažíme respektovat přání klienta a jeho blízkých. Klientům pomáháme při využití aktivit a služeb v zařízení i mimo něj (doprovody na nákupy, do cukrárny, ke kadeřníkovi, výlety mimo domov apod.).

Našim uživatelům nabízíme pravidelné volnočasové, aktivizační a sociálně terapeutické programy: sportovní a kulturní aktivity, trénování paměti, reminiscenční terapie, muzikoterapie, taneční terapie, výtvarná dílna, pečení, procvičování jemné motoriky, canisterapie, bazální stimulaci, společenské hry, společenské zábavy, procházky s klienty apod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při zajišťování osobních záležitostí (snažíme se zprostředkovat kontakt s jinými zařízeními a domovy, poskytnout doprovod k lékaři, ke kadeřníkovi apod.). Klientům poskytujeme základní sociální poradenství, pomáháme při orientaci v sociálně-právní oblasti.

Žádosti  naleznete v dokumentech  Ke stažení.

Cena služeb