Domov se zvláštním režimem

Komu je služba určena

Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby v seniorském věku od 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a o které není možné pečovat v domácím prostředí, z důvodu věku, a z důvodů následků plynoucích ze stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí či chronického duševního onemocnění.

Komu služba není určena

 • Lidem s potřebou stálé lékařské péče.
 • Lidem závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu.
 • Lidem s vrozeným mentálním onemocněním.
 • Lidem s infekční a parazitární chorobou všech druhů a stádií, při kterých nemocný může být zdrojem nákazy.
 • Lidem s tuberkulózou (s výjimkou stádií PIII. a MIII. a dalších stabilizovaných a inaktivních forem).
 • Lidem s pohlavní chorobou v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení.
 • Lidem, kterým bylo ukončeno poskytování stejné sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy a to v kratší době než 6 měsíců před podáním žádosti.

Cíle, poslání a principy Domova se zvláštním režimem Vila Vančurova

Cílem Domova se zvláštním režimem Vila Vančurova je poskytnout potřebnou pomoc a podporu stárnoucímu člověku a jeho blízkým.

Cílem je vytvoření podmínek, ve kterých se budou naší klienti cítit bezpečně a  prostředí, které  jim umožní prožít svůj život důstojně, co nejpřirozeněji, a které jim pomůže zachovat vazby a vzpomínky na svůj domov a prostředí ve kterém žili.

Cílem je také poskytovat služby takovým způsobem, aby motivovaly klienty k co nejvyšší míře samostatnosti Cílem je také podporovat klienty prostřednictvím reminiscence a reminiscenční terapie a také prostřednictvím prvků biografického modelu péče k udržení mentální pohody.

Posláním Domova se zvláštním režimem Vila Vančurova je poskytování pobytových sociálních služeb osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí, či jinými typy demencí a/nebo osobám s chronickým duševním onemocněním, které se ocitly v nepříznivé životní/sociální situaci a nejsou schopny žít ve svém domácím prostředí ani za pomoci svých rodinných příslušníků, jiných pečujících osob anebo za využití sociálních služeb a jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc při uspokojování jejich potřeb.

Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova se řídí následujícími principy

 • Zachovávání lidské důstojnosti
 • Dodržování základních lidských práv a svobod klientů;
 • Poskytování péče v odpovídajícím množství a kvalitě;
 • Respektování přání a potřeb našich klientů v co nejvyšší možné míře
 • Zajištění důstojného a bezpečného prostředí
 • Zachování co nejvyšší možné míry soběstačnosti našich klientů
 • Respektování klienta a jako jedinečnou lidskou bytost s právem, svobodného rozhodování, s právem na osobní autonomii, zvyky, hodnoty a vyznání;
 • Spolupráce s rodinou co nejvíce individualizované péči o klienta

Ubytování pro klienty

Domov se zvláštním režimem je umístěn ve čtvrtém nadzemním podlaží v budově Vily Vančurovy o.p.s., kterou má naše organizace v nájmu od MG Senior Centra OP s.r.o. Realizace služby probíhá na adrese Vančurova 5, Opava, 746 01.  Domov se zvláštním režimem má k dispozici osm míst v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou bezbariérové, jsou vybaveny elektronicky polohovatelnými postelemi, stolky televizorem apod.)  K pokojům přináleží bezbariérová koupelna a WC.

Cena služeb

Žádost o pobyt

Žádost o pobyt v Domově se zvláštním režimem (pdf, 270 kB)